Cookies på Söderströms Motor

Söderströms Motor webbplats använder cookies. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. De hjälper även till vid köp av olika produkter och tjänster till din bil. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning. 

De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik. Dessa ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.
 
Ditt samtycke gäller följande domäner: soderstroms.se

Vilka typer av cookies använder vi?

Listan nedan beskriver cookies som används på vår webbplats.

CookieBeskrivning
ARRAffinityARRAffinity cookie is set by Azure app service, and allows the service to choose the right instance established by a user to deliver subsequent requests made by that user.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Analytics” category .
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category ”Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Necessary” category .
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category ”Others”.
cookielawinfo-checkbox-performanceSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category ”Performance”.
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
elementorThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.

Integritetspolicy på Söderströms Motor

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Söderströms Motor hanterar personuppgifter. Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du gör en beställning, sluter ett avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av Söderströms Motors produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
Nedan är de rättsliga grunder vi använda oss av.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig som kund för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

Samtycke

I vissa fall kan du genom prenumeration på vår websida ta del av vårt nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, eller genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

Mottagare av uppgifterna

Söderströms Motor vidarebefordrar endast dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna tillhandahålla en effektiv reklamationshantering. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid så följer vi sådana lagar.
Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i 7 år enligt bokföringslagen.

Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Söderströms Motor lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till info@soderstroms.se

Begäran om registerutdrag arkiveras av Söderströms Motor. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.
Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos Söderströms Motors kundservice via e post: info@soderstroms.se
Vår kundservice skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas de så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.
Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Policy för hantering av e-postadresser

Söderströms Motor respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Våra prenumeranters e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla e-postutskick från Söderströms Motor. Länken hittar du i nedre delen av all e-post som skickas till dig från oss. Där kan du utan förbehåll avsluta prenumerationen från delar eller hela informationstjänsten. Du kommer efter detta inte att få någon e-post från Söderströms Motor om du inte själv uppger din e-postadress igen. Om du har frågor kring e-posttjänsten utöver detta är du välkommen att e-posta oss på info@soderstroms.se.

Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.